Jesus-sitater? (For nerds only)

“Men også mye annet har Jesus gjort. Skulle det skrives ned, hver enkelt ting, tror jeg ikke hele verden ville romme alle de bøker som da måtte skrives.”

Slik avslutter Johannes sitt evangelium. Og det sier seg selv, at det vi leser om Jesus i evangeliene, er et selektivt utvalg av det han sa og gjorde. I århundrene som fulgte, kom det mange spekulative skrift som forsøkte å tette igjen “hullene”, f.eks. noen som inneholdt historier om Jesu barndom. Det kom også mange gnostiske skrifter, som påberopte seg å sitte på hemmelig kunnskap fra Jesus.

Felles for disse skriftene, er at de gjerne er av såpass sen dato at de ikke er troverdige kilder til Jesus, og/eller at de er preget av sekteriske miljøer som vi vet at Jesus ikke tilhørte, men som i ettertid forsøkte å ta ham til inntekt for sitt syn (enten det er snakk om gnostiske retninger eller asketiske kristne som er opphengt i sølibatet).

Men hva med tidligere og mer “stuereine” kilder til Jesus-sitater utenom evangeliene? I farten kan jeg bare komme på tre (om noen lesere veit om flere, bruk gjerne kommentarfeltet!). La oss ta en liten kikk på dem …

1. Thomasevangeliet

I Oxyrhynchus fant man små papyrusbiter med løsrevne ord som utga seg for å være Jesus-sitater. De skapte stor oppstandelse i sin tid.
Så fant man senere en komplett koptisk oversettelse av Thomasevangeliet i Nag Hammadi, og kunne konkludere med at sitatene fra Oxyrhynchus stammet fra dette.

Thomasevangeliet har skapt mye uenighet blant forskere, både når det gjelder datering og opprinnelse. Men majoriteten av forskere mener at skriftet stammer fra ca. 150 e.Kr.
Det inneholder ingen fortellinger, bare 114 Jesusutsagn, såkalte «logier». Majoriteten av sitatene er allerede kjente fra de nytestamentlige evangelier. Vi kan dermed slå fast at disse er langt eldre enn år 150 e.Kr. Men så har du altså noen andre sitater i tillegg. Det store spørsmålet blir: Er de like gamle?
Noen av dem har gnostiske tendenser, for eksempel ved at Thomas får hemmelig kunnskap fra Jesus ved et tilfelle. Samtidig virker det ikke som et gnostisk skrift, og muligens blir et ikke-kanonisk vers fra Thomasevangeliet sitert i 2. Klemensbrev, som i teologi ligger langt fra gnostikerne. Derfor kan Thomasevangeliet ha hatt et publikum langt utenfor gnostiske kretser.

Kanskje er Thomasevangeliet en sammenblanding av mange kilder, både ortodokse, gnostiske og filosofiske – gamle og nyere. Muligens har noen samlet forskjellige kjente sitater fra sin samtid, både autentiske Jesus-sitater og andre, og lagt dem alle i Jesu munn.
Eller så er det altså også en mulighet for at det inneholder ikke-kanoniske Jesusutsagn som var allment kjente blant tidlige kristne.

Her er noen mulige eksempler på slike:

“Jeg sto midt i verden og jeg åpenbarte meg for dem som et menneske. Jeg fant alle drukne. Jeg fant ingen blant dem som tørstet, og min sjel var bedrøvet over menneskenes barn. For de er blinde i sine hjerter, og ser ikke at de kom tomme inn i denne verden og vil forlate den like tomme. Men nå er de drukne. Når de blir edrue, vil de omvende seg.”

“Hans disipler sa til ham: “Er det noen nytte i omskjærelsen?” Han svarte dem: “Om den var nødvendig, ville deres Far ha latt dere bli født omskåret fra mors liv av. Men den sanne omskjærelsen i Ånden er helt og fullt til nytte.”

“Jesus sa: Den som er nær meg, er nær ilden. Den som er langt borte fra meg, er langt fra riket.”

“Jesus sa: Ve dem, fariseerne! For de ligner en hund som sover i krybben til oksen. Den spiser ikke selv eller lar oksen spise.”

Siden ingen av utsagnene i Thomasevangeliet står i noen kontekst, er det ikke alltid enkelt å vite hva som menes. Det blir en del goddag mann økseskaft, som man i grunnen kan tolke akkurat slik man måtte ønske. Et eksempel er:

“Salig er den løve som mennesket spiser, så løven blir menneske! Forbannet er det menneske som løven spiser opp, og løven blir menneske!”

Akkurat, ja.

Fordi det ikke er med i Bibelen, blir det automatisk mye hype rundt skriftet. Dets betydning har nok blitt sterkt overdrevet i moderne tid.
Blant annet mener enkelte at det spesielt er ett sitat som er så ekstremt radikalt, at det truet med å velte hele den organiserte kristendommen. De hevder at det var på grunn av dette sitatet at kirken ville ha skriftet “fjernet”. Sitatet er som følger:

“Jesus sa: Hvis de som vil forføre dere, sier til dere: “Se, riket er i himmelen!”, da vil himmelens fugler være der før dere. Og om de sier til dere: “Det er i havet!”, så vil fiskere være der før dere. Men riket er inne i dere og utenfor dere selv.”

Men budskapet om at Guds rike er i oss, forklares jo langt mer radikalt og med mye større bokstaver i Lukasevangeliet! Så jeg ser ikke helt hva som er så radikalt med dette utsagnet i forhold til lignende sitater i Bibelen.

2. Papyrus Oxyrhynchus 840

Blant funnene i Oxyrhynchus, er også et fragment med et lite utdrag fra et hittil ukjent evangelium. Fragmentet er datert til et sted mellom 110–160 e.Kr.

Enkelte tror det kan være snakk om Hebreerevangeliet, et tidlig evangelium vi vet eksisterte, men som har gått tapt. (Som vi kan se av fotnotene i moderne bibler, har de tidligste versjonene av Johannesevangeliet ikke med kapittel 8, fortellingen om kvinnen som skulle steines. Den har i noen tilfeller vært skrevet i margen, helt til den fant sin plass mellom kapittel 7 og 9 etter et par hundre år. Men fortellingen blir henvist til av tidligere kirkefedre, så vi vet at den er like gammel som Johannesevangeliet, selv om den opprinnelig ikke var en del av det. Mange tror kapitlet opprinnelig er fra Hebreerbrevet. Og kanskje gjelder det altså også Papyrus 840.)

Fragmentet åpner med noe som tydeligvis er slutten på en fortelling (min oversettelse):

« … tidligere, før han gjør ondt, finner han på finurlig vis sine grunner. Vær forsiktig så dere ikke lider samme skjebne som dem. For menneskehetens illgjerningsmenn vil få straff ikke bare blant de levende, men de vil også oppleve straff og mye tortur senere.»

Så begynner en ny historie:

«Og han tok dem med inn til selve stedet for renselse, og gikk rundt i tempelet. Da kom en øversteprest fra farisserne, kalt Levi, mot dem og sa til Frelseren: «Hvem har gitt deg tillatelse til å gå rundt på dette renselsesstedet og se disse hellige gjenstander, enda du ikke har badet og dine disiplers føtter ikke har blitt vasket? Og nå som dere har besmittet stedet, går dere rundt i dette rene området av tempelet hvor bare de som har badet og skiftet klær har lov til å gå – og selv ikke en slik person våger å se på disse hellige gjenstander.»
Frelseren sto i nærheten av sine disipler og svarte: «Siden du også er her i tempelet, er du ren?»
Fariseeren svarte ham: «Jeg er ren. For jeg badet i Davids dam. Jeg gikk ned i dammen via ett sett med trapper, og opp igjen via et annet. Så tok jeg på meg hvite klær og var ren. Deretter kom jeg hit og så på disse hellige gjenstander.»
Frelseren svarte ham og sa: «Ve dere blinde som ikke ser! Du har vasket deg i den vannstrømmen som hunder og griser blir kastet ut i dag og natt. Og da du vasket deg, skrubbet du ytterhuden, den ytterhuden som horer og skjøger salver og vasker og skrubber når de tar på seg sminke for å vekke menns lyst, mens de på innsiden er fulle av skorpioner og all slags urettferdighet. Men mine disipler og jeg, som du hevder ikke har badet, vi har badet i det evige livs vann som kommer fra Himmelens Gud. Men ve til de som …»

3. Papias’ fragment

Papias (ca. 60/70 til ca 140/150) var en kristen leder i Hierapolis, og skrev blant annet «Utlegning av Herrens evangelium», som dessverre har gått tapt, men som var populært langt ut i middelalderen. Ifølge bibliotekskataloger skal det ha eksistert kopier helt opp til 1350 e.Kr. Vi er mange som håper det vil dukke opp en vakker dag.

Det vi i øyeblikket har av hans forfatterskap, er fragmenter i form av gjengivelser i andre skrifter. Disse er gjengitt i samlingen «De apostoliske fedre». Et av fragmentene er angivelig noen Jesus-utsagn som skal ha blitt gjengitt av disippelen Johannes, som Papias skal ha opplevd «live».
Det hele lyder slik, gjengitt i Ireneus’ “Mot vranglærerne”:

«Dager skal komme da det skal oppstå vinhager der det skal være ti tusen vintrær i hver hage, med ti tusen grener på hvert vintre og ti tusen skudd på hver gren, med ti tusen drueklaser på hvert skudd og ti tusen druer i hver klase, og hver drue skal i vinpressen gi 25 anker vin. Og når en av de hellige griper tak i en drueklase, vil en annen klase rope: ‘Jeg er bedre, ta meg, velsign Herren gjennom meg!’
Likeså skal et hvetekorn bære ti tusen aks, og hvert aks skal ha ti tusen korn, og hvert korn skal gi 10 pund rent, hvitt mel. Også de andre frukter, frø og vekster skal gi samme avkastning, hver etter sitt slag. Og alle dyr skal få føde av den grøde som jorden bærer fram; de skal leve i fred og enighet med hverandre og være underlagt mennesket fullt og helt.»
Ireneus bekrefter så at Papias gjenga disse ordene, og at Papias var en nær venn av Polykarp. Og Papias skal videre ha skrevet:
«Dette er et troverdig ord for dem som tror. Og – sier han – da forræderen Judas ikke trodde, men spurte: ‘Hvordan kan vekster med en slik avkastning bli frembrakt av Herren?’, svarte Herren: ‘De som lever når dette skjer, vil få se.’

En lignelse som det er vanskelig å tolke for mye ut av, når vi ikke har hele konteksten. Dersom det i det hele tatt er ment som en lignelse. Disse ordene blir vel i så måte som en av de bibelske lignelsene, den om jomfruene uten olje på lampene. Jeg tror jeg har hørt cirka 32 forskjellige utlegninger av den lignelsen, og sannelig om jeg veit hvilken av dem som er rett – om noen av dem.
Hadde denne lignelsen (?) om drueklasene og hvetekornene stått i Bibelen, hadde vi nok også fått svært mange tolkninger, ispedd alt fra den kommende vekkelsen til tusenårsriket. 🙂

*

Som vi ser, har vi ingen tidlige påståtte sitater av Jesus som kolliderer veldig med Det nye testamentet. Samtidig er disse ikke-kanoniske sitatene ganske intetsigende på egne bein, kanskje med unntak av fortellingen om Jesus og disiplene i konfrontasjon om renselseskar, som går i god tråd med fortellinger vi allerede kjenner fra Bibelen, med et velkjent Jesus-fokus på forskjellen på det indre og det ytre når det kommer til hellighet.

 1. Jeg svarer her kun til første hovedpunkt, Thomasevangeliet. Resten? Vi får se…

  Så vidt jeg kan se, er omskjærelsen så vidt nevnt i et par av evangeliene, hvorav Lukas er et av dem. Lukas følger så kort opp i en tidlig tale i Acta.

  Paulus, derimot, behandlet omskjærelsen i hele seks av brevene, så vidt jeg kan lese. (Rom, 1Kor, Gal, Efe, Fil og Kol, ingen av dem nyere pastoralbrev.) Om Paulus angriper den fariseiske praksis eller omskjæringen slik den ble praktisert helt fra Torah og Josva, må jeg eventuelt studere dypere. Jeg har ikke lest nok i Mishna til å kjenne fariseerne og deres etterkommeres egentlige anliggende.

  Men, for å holde meg til saken, så ser jo Jesus-sitatet om omskjærelsen mer ut mer som et Paulus-sitat. La oss sammenlikne noen av dem:

  Jesus: “Hans disipler sa til ham: “Er det noen nytte i omskjærelsen?” Han svarte dem: “Om den var nødvendig, ville deres Far ha latt dere bli født omskåret fra mors liv av. Men den sanne omskjærelsen i Ånden er helt og fullt til nytte.” (Thomas)

  Paulus: “Om noen ble kalt som omskåret, skal han ikke prøve å forandre det. Om noen er blitt kalt som uomskåret, skal han ikke la seg omskjære. For det som betyr noe, er ikke å være omskåret eller uomskåret, men å holde Guds bud.” (1Kor 7)

  Jesus: “Jesus sa: Ve dem, fariseerne! For de ligner en hund som sover i krybben til oksen. Den spiser ikke selv eller lar oksen spise.” (Thomas)

  Paulus: “Hold øye med hundene, hold øye med de onde arbeiderne, hold øye med dem som skamskjærer seg. For det er vi som er de omskårne. Vi gjør tjeneste ved Guds Ånd, vi har vår stolthet i Kristus Jesus og setter ikke vår lit til det ytre.” (Fil 3)

  Samtidig er Thomas-sitatene noe svake fordi man uten videre kan angripe dem retorisk. Kunne ikke fx. også Den hellige ånd vært gitt ved fødselen hvis han var så til nytte? Polemikkens kvalitet hos Thomas er altså ikke typisk hverken for Jesus eller Paulus, som begge var betydelig klarere, og gjerne skarpere.

  Så kan man legge til at også deler av evangelietekstene og flere Paulus-brev, særlig 1Tim, 2Tim og Tit angripes som ikke autentiske, og særlig fra liberal skriftlesning inntok seminarene på attenhundretallet. Til det er å svare at både evangelietekstene vi har i dag (ikke Q) og også pastoralbrevene var (aner)kjente i den første kirke. Det var ikke de skriftene som er funnet senere, og som gjør krav på troverdig opprinnelse. Disse kom i andre runde med tekster eller også senere, etter kirkefedrene.

  Husker du forresten oppstyret rundt det såkalte Judas-evangeliet på 00-tallet. Jeg gravde meg på nerdete vis ned i materien og var først med å få oversatt teksten til norsk. Interessen for Judas døde imidlertid fort. Det var så åpenbart at han ikke var autentisk. Det var så opplagt et annet evangelium. Kort sagt, det kunne vært en tidlig Mormons bok om gnostikerne hadde overlevd som eget trossamfunn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Why ask?